בחירות כלליות ביד לבנים

ביום שלישי י"ב כסלו, 10 בדצמבר 2019, תתקיימנה הבחירות הכלליות לוועדי הסניפים המקומיים בארגון יד לבנים. זכותך להציג מועמדותך לשמש כחבר נבחר בוועד הסניף. (בבחירות בתאריך הנ"ל) כך, גם זכותך להציג מועמדותך לשמש כיו"ר הארגון או כגזבר הארגון, בבחירות שתערכנה ביום כינוסה של המועצה הנבחרת בעקבות הבחירות הכלליות בתאריך 10 בדצמבר 2019.

את הצגת המועמדות לתפקיד חבר ועד סניף או גזבר הארגון, יש לשלוח בכתב למרכז יד לבנים, רחוב כנרת 5 בני ברק מיקוד 5126237 ולוודא שהטופס התקבל במרכז יד לבנים, לא יאוחר מתאריך - ***תאריך מעודכן: 10 בנובמבר 2019***. לתפקיד יו"ר הארגון, יש להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 26 באוקטובר 2019. לנוחותכם, טופס הגשת מועמדות, להורדה. יש למלא את כל הפרטים, באופן ברור וקריא. אישור קבלת בקשתך להצגת מועמדות ישלח באמצעות הדוא"ל או הפקס לאחר בדיקה ואימות חברותך בארגון.

רשאים לבחור ולהיבחר הורים שכולים, אחיות ואחים שכולים חברי הארגון בלבד, אשר היו חברים בארגון בתאריך 12 באוגוסט 2019 – מועד סגירת ספר הבוחרים. בני או בנות זוג של הורים שכולים, אשר אינם שכולים – אינם רשאים לבחור או להיבחר. בני או בנות זוג של אחיות ואחים שכולים אינם רשאים לבחור או להיבחר.

ספר הבוחרים הקובע לצורך בחירות אלו, ימצא במשרדים הראשיים של הארגון החל מיום: 5 בספטמבר 2019, איגרת הבאה שתישלח לביתך עד סוף חודש אוקטובר 2019 ,תכלול את מקום הקלפי, ושעות פעילותה .

רשימת המועמדים תוצג באתר.

להורדת איגרת לבוחר.

להורדת טופס הגשת מועמדות

סוג האירוע
כללי

תחילת האירוע

 
תאריך תחילת האירוע
10/12/2019
 
שעת תחילת האירוע
8:00

סיום האירוע

 
תאריך סיום האירוע
10/12/2019
 
שעת סיום האירוע
20:00