חדשות

חשוב לדעת
מידע למשפחות

 

הסבר כללי
א. הסבר כללי
זכויות ההורים השכולים של חייל שנספה במערכה, בן בהיותו בשירות סדיר, מילואים, צבא הקבע, מוסד, שירות ביטחון כללי, משטרה או שירות בתי-סוהר, או בעת פעולה באחד מארגוני המחתרת שפעלו בארץ ישראל למען עצמאות ישראל - נקבעו בחוקים שונים ובתקנות שהותקנו על-פיהם, כגון:
• חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י - 1950.
• חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט - 1949.
• חוק משטרה (נכים ונספים), תשמ"א - 1981.
• חוק שירות בתי-הסוהר (נכים ונספים), תשמ"א - 1981.
• חוק שירות המדינה (גמלאות), התשמ"ז - 1987 (תיקון מס' 25).
• חוק התגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ"ח - 1988.


החוקים הנ"ל מצויים בספריות משפטיות ובמשרדי עורכי-דין. כמו כן ניתן לעיין בכל לשכת שיקום מחוזית/מרחבית ב אוגדן הוראות אגף השיקום, המצוי במזכירות הלשכה.
במקרים בהם לדעת הזכאי נפגעו זכויותיו, יפנה לאחראית לפניות הציבור במטה האגף הגב' ורדה לעדן טלפון מס' 03-7380223 . זו תבדוק את התלונה ותודיע לזכאי בכתב את תוצאות בדיקתה.


כיצד לממש זכויות
טופסי פנייה למימוש הזכאות יוגשו להורים השכולים על-ידי נציגי אגף משפחות והנצחה, אם בביקורי בית הנערכים סמוך לאסון ע"י עובדים סוציאלים, או במפגש בלשכה כפי שייקבע עם המשפחה. כמו כן ניתן לקבל טופסי פנייה בלשכות אגף משפחות והנצחה באמצעות עובד השיקום, או עובד הרווחה, או במרכז אגף משפחות והנצחה בתל השומר
טל- 7380205 -03 משרד ראש תחום תגמולים. במידת הצורך יסייעו עובדי האגף להורים השכולים במילוי הטופס.
ראש תחום תגמולים ידון ויחליט להכיר בפנייה בהסתמך על הפרטים שנמסרו לו ובהתאם לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה. החלטתו תועבר להורים השכולים בהקדם האפשרי. יש להעיר שתהליך איסוף החומר לצורך דיון בפנייה עשוי להשפיע על משך הטיפול בפנייה ובירורה.


ממתי ישולמו התגמולים?
תגמולים ישולמו לשארים מיום הפטירה ואילך, אם הוגשה פנייה תוך שנה מיום הפטירה. אם הוגשה הפנייה לאחר שנה מיום הפטירה, ישולמו התגמולים מיום הגשת הפנייה ואילך. בשנת האבל הראשונה תקבל משפחה את התגמולים בשני מענקים שווים, דהיינו ישולם להורים ללא ביצוע מבחן הכנסה תגמול מירבי העומד היום על סך של 5,607 ש"ח לחודש לזוג כפול 6 חודשים. סמוך לתום שנת השכול הראשונה ימלאו ההורים טופס הצהרת הכנסה חד פעמי בצירוף אישורים מתאימים על מנת לחשב את גובה התגמול לו הם זכאים. האמור הינו לזוג הורים. להורה בודד, זכאותו הינה 80% מהמצויין לזוג הורים. מומלץ לפנות למשרדי הארגון לקבלת הדרכה בטרם העברת הצהרת הכנסה למשרד הביטחון,זוג הורים מחוסרי כל הכנסה למעט התגמולים זכאים לתוספת של 1065 ש"ח לחודש לתגמוליהם, כאמור לבודד 80%.


כיצד לערער על החלטת קצין התגמולים
הורים שכולים שקצין התגמולים דחה את בקשתם להכיר בזכאותם מכוח חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, רשאים לערער על החלטה זו לפי החוק האמור בפני ועדת הערעורים שליד בית-המשפט המחוזי, תוך 30 יום מקבלת ההחלטה בפנייתם.
את הערעור יש להגיש בארבעה (4) עותקים לבית-המשפט.
על החלטת ועדת הערעורים הנ"ל רשאים ההורים לערער בפני בית-המשפט המחוזי בהיבט המשפטי בלבד.
על פסק דינו של בית-המשפט המחוזי ניתן לערער בפני בית המשפט העליון, אם ניתנה הרשות לכך מאת שופט בית-המשפט העליון.
המעוניינים בסיוע מתבקשים לפנות למשרדי הארגון לקבלת הכוונה.

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל