חדשות

חשוב לדעת
מידע למשפחות - תעסוקה והכשרה מקצועית

 

שיקום כלכלי עצמאי - כללי
הורים שכולים הבוחרים למצוא שיקומם במסגרת שיקום בעסק עצמאי, יוכלו לפנות לעובד/ת שיקום עצמאי בלשכה לקבלת מידע מפורט על אפשרויות הסיוע הניתן ע"י המשרד ושיעורו למטרת הקמתו של עסק עצמאי או ביסוסו.


הורה המבקש סיוע לשיקום בעסק עצמאי חדש ותכליתי מבחינה כלכלית, או המבקש לבסס עסק עצמאי קיים, יוכל להיעזר בקבלת הלוואה למטרה זו. שיעור ההלוואה שתאושר יישקל ע"י ועדת השיקום בלשכת השיקום באיזור מגוריך בהתאם לתכנית המוצעת, הבסיס הכלכלי של העסק וכדאיותו.
שיעורי ההלוואות מעודכנים מדי פעם במסגרת התקציבית שאושרה למטרות אלו. טבלאות עם פירוט שיעורי ההלוואות מופצות תקופתית ללשכות השיקום וניתן לקבל פרטים באמצעות פנייה בעל-פה לאחראי לשיקום עצמאי בלשכת השיקום.


הורים שכולים יכולים להיעזר גם במענק חד-פעמי לצורך החזר תשלום מס קנייה עבור פריט אחד בלבד בגין ציוד לעסקם. "ועדת השיקום" בלשכה תקבע את שיעור המענק שיאושר. בקשה למענק עבור החזר מס קנייה כאמור יש להפנות בכתב ללשכה המטפלת.


ההורים זכאים לקבל המלצת האגף למוסדות שונים לצורך סיוע בשיקומם הכלכלי (השגת רשיונות, זיכיונות וכד'), במידת האפשר.
בבירורים ובבקשות בנושא שיקום כלכלי עצמאי יש להפנות לאחראי לשיקום עצמאי בלשכת השיקום באזור מגוריך.


עזרה ברכישת רכב לשיקום כלכלי או להשלמת שיקום
הורה שכול בעל רשיון נהיגה יוכל להיעזר, במסגרת ובכפיפות למגבלות התקציב השנתי המאושר ולהחלטת ועדת השיקום, בתשלום המיסים (מלוא המיסים או 75% מהמיסים) לרכישת רכב שיקומי, לביסוס של עסק קיים, או להשלמת שיקומו הכלכלי, אם ימציא ראיות שהרכב דרוש לו למילוי תפקידו.
הסיוע, כאמור, יינתן לרכב נוסעים ייצוגי עד 1,600 סמ"ק ולרכב מסחרי ייצוגי עד 2,500 סמ"ק (מנוע דיזל). ההנחה במיסים ניתנת לרכב הראשון שנרכש ע"י ההורה ולחידושי משק, אחת ל-5 שנים, ובניכוי המיסים החלים על הרכב הקודם שבגינו ניתן סיוע, לפי תחשיב גובה המכס. ניכוי המיסים, כאמור הינו בתום 5 שנים בשיעור 50% מהמיסים ובתום 6 שנים בשיעור 33% מהמיסים ומתייחס לשיעור המיסים שאושר בזמנו.


הורה שכול שמקור הכנסתו מהוראת נהיגה זכאי לסיוע בשיעור מלוא המיסים החלים על מכונית נוסעים דו-שימושית עד 1,600 סמ"ק לרכישת רכב ראשון ולחידושי משק, אחת ל-3 שנים, ובניכוי המיסים על הרכב הקודם שבגינו ניתן סיוע, לפי תחשיב גובה המכס.
ניכוי המיסים, כאמור, הינו בתום 3 שנים בשיעור 50% מהמיסים, ובתום 6 שנים - בשיעור 33% מהמיסים, ומתייחס לשיעור המיסים שאושר בזמנו.


הורה שכול שהכנסתו מנהיגת מונית זכאי לסיוע בשיעור מלוא המיסים החלים על מונית מכל סוג שהוא לרכישת מונית ראשונה ולחידושי משק, אחת ל-3 שנים, ובניכוי המיסים החלים על המונית הקודמת שבגינה ניתן סיוע, לפי תחשיב גובה המכס. ניכוי המיסים, כאמור, הינו בתום 3 שנים בשיעור 50% מהמיסים, ובתום 6 שנים - בשיעור 33% מהמיסים, ומתייחס לשיעור המיסים שאושר בזמנו.


למימוש הטבה זו יש לפנות לעובד שיקום כלכלי עצמאי בלשכת השיקום באיזור מגוריך.


הקצאת רשיון מונית
הורה שכול שגילו איננו עולה על 55 שנים, שטרם שוקם ו/או ששיקומו נכשל, שברשותו רשיון נהיגה למונית בר-תוקף על שמו, ושעיסוקו הוא בנהיגת מונית, זכאי לפנות ללשכת השיקום לבקש המלצת האגף בפני משרד התחבורה לקבל רשיון הפעלת מונית.
המלצת האגף מותנית בהקצאת זיכיונות להפעלת מוניות שהתקבלו עבור זכאי המשרד ממשרד התחבורה ובהסתמך על החלטת ועדת השיקום המוסמכת.


ערעורים
זכאי שוועדת שיקום לא אישרה את בקשתו לביטול או לשינוי שיקומו רשאי לערער בפני ועדת ערעורים עליונה, בה יהיו מיוצגים המערער, ארגון יד לבנים, מטה האגף, מנהל מחוז המשפחות שלא מאזור מגורי המערער והאחראי לדיור ולשיקום בלשכתו. את הערעור ניתן להגיש לעובד/ת המטפל/ת בנושא בלשכת השיקום באיזור מגוריך.


שיקום בעבודה שכירה
לשכת השיקום תסייע בסידורו של ההורה השכול בעבודה שכירה המתאימה לכישוריו, יכולתו ונטיותיו ובהתאם למצב המשק.
חובת העסקה אחרי גיל הפרישה: הורה שכול רשאי להמשיך לעבוד כשכיר במשך תקופה של חמש שנים נוספות מעבר לגיל הפרישה, אולם לא מעל לגיל 70 שנה. המעביד חייב להמשיך ולהעסיק עובד שהוא הורה שכול שעבד אצלו בתכוף לפני הגיעו לגיל הפרישה מהעבודה, והוא לא יפוטר בסמוך לפני הגיעו לגיל הפרישה מהעבודה, אלא על-פי החלטת ועדת תעסוקה כמשמעותה ב"חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)".


בנושאים אלה יש לפנות ליועץ התעסוקה בלשכת השיקום באיזור מגוריך.


הכשרה מקצועית
לרכישת מקצוע - כולל לימודים גבוהים לתואר ראשון - ינתן מימון מלוא ההוצאה לשכר הלימוד של הורים שכולים. מימון לתואר ראשון הינו בגובה שכר לימוד המקובל באוניברסטאות.
ללימודים של אחי נספים עד גיל 18 שנה בפנימייה חינוכית, או בקורסים מקצועיים שאינם ממומנים ע"י משרד העבודה והרווחה, יינתן מימון 80% מההוצאה עבור שכר לימוד, כאשר התגמול להוריהם השכולים הוא בגובה העולה על גובה התגמול המזערי.


למימוש הבקשה יש לפנות לעובד/ת הרווחה.

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל