חדשות

חשוב לדעת
מידע למשפחות - הטבות שונות

 

הורים שכולים זכאים לקבל אחת לשנה, בחודש יולי, קצובת הבראה לשמונה  ימים, בשיעור המשולם לעובדי מדינה, שהינו 341.- ₪ ליום אחד (נכון ל-1.7.05), כאשר זוג הורים זכאי לשישה עשר (16) ימי הבראה והורה בודד לשמונה (8) ימי הבראה. התשלום יועבר לחשבון תגמוליהם החודשיים בבנק. הסכומים מתעדכנים מעת לעת בצמוד למגזר הציבורי.


ביטוח רפואי
חוק ביטוח בריאות ממלכתי משנה את ההסדרים שהיו קיימים עד כה לגבי ביטוח רפואי, כולל הסדרי הביטוח לבני משפחות נספי צה"ל. עם הנהגת החוק החדש, כל תושב במדינה מבוטח בביטוח רפואי ומאידך חייב בתשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי.
זכאי אגף משפחות והנצחה העובדים, או שיש להם הכנסה - ינוכו מהכנסתם דמי הביטוח הרפואי והתגמול יהיה פטור. אגף משפחות משתתף בדמי ביטוח בריאות בסך 123.60 ₪ לחודש נכון ל-יולי 2005)


מאידך, אלו המתקיימים מתגמולי אגף משפחות והנצחה בלבד חייבים בתשלום דמי ביטוח בשיעור המזערי (נכון לינואר 2005 סך של 78.50 לבודד ולזוג 113.50 ₪) בתנאי שמקבלים קיצבה מהביטוח לאומי (קיצבת זיקנה או קיצבת שארים) למי שאין הכנסה או קיצבה מפנסיה המשרד מנכה מתגמולו 42 ₪ לחודש ומוסיף עוד 42 ₪ ומעביר לביטוח הלאומי 84 ₪ לחודש שהם המינימום לדמי ביטוח בריאות עפ"י החוק.


תשלום למוסד
1. הורים שכולים הזקוקים מחמת זקנתם או מצב בריאותם לטיפול בידי הזולת, או להשגחתו של מוסד סיעודי, לרבות בית-אבות, יהיו זכאים לקבל סיוע חלקי או מלא במימון שהייתם במוסד סיעודי מתאים.
2. תשלום למוסד
(א) הורה שכול הנכנס לבית-אבות לעצמאיים, ונדרש לשלם "דמי כניסה", יקבל השתתפות חד פעמית בתשלום דמי הכניסה בלבד בסך של עד 30,700.- ₪ (נכון ל-יולי 2005), ובלבד שבבית האבות אליו הוא מבקש להיכנס נמצאת מחלקה לתשושים וסיעודיים. הסיוע כאמור לא ינתן לזכאים הרוכשים יחידת דיור הנרשמת כנכס על שמם ובבעלותם.
(ב) שיעורי השתתפות המשרד במימון שהייתם של הורים שכולים במוסד סיעודי ייקבעו מפעם לפעם בהסתמך על תעריפי משרד הבריאות לגבי שהייה במוסד סיעודי ובהתאם למצבם המשפחתי ולהכנסתם מכל מקור שהוא, למעט הכנסתם מקצבת זקנה  מהמוסד לביטוח לאומי. הורים שמשרד הבטחון משתתף במימון שהייתם במוסד סיעודי, כאמור, תגמולם החודשי והכנסתם ייכללו בסך התשלום למוסד.


3. כיצד מגישים בקשה לסיוע במימון מוסד?
יש לפנות לעובד/ת הרווחה בלשכת השיקום באזור מגוריך, ולהמציא:
* אישור רפואי על מצבך הרפואי (דו"ח תפקודי).
* אישור המוסד, שבדעתך להצטרף אליו, על היותו פועל באישור משרד הבריאות ו/או משרד העבודה והרווחה.
* הצהרה מעודכנת ומאומתת על הכנסותיך מכל מקור שהוא, כולל הכנסות מהשכרת דירה.
* הורים שכולים שנטלו הלוואה/ות מבנק אוצר החייל באמצעות אגף השיקום מתבקשים להמציא אישור מהבנק על אופן הסדרת פירעון ההחזרים החודשיים של ההלוואה/ות כאמור.


על מצטרפים עצמאיים לבית-אבות להמציא:
- אישור על שיעור "דמי כניסה" לבית האבות.
- חוזה ההתקשרות עם בית האבות.


עזרת הזולת
הורים שכולים שאינם מסוגלים לשרת את עצמם עקב מגבלה רפואית, זכאים לכיסוי מלא או חלקי של הוצאותיהם המיוחדות הקשורות במצבם (למעט עבודות בית וקניות שגרתיות). שיעורי עזרת הזולת ייקבעו על פי אישור רפואי ולפי הכנסות המשפחה ואפשרויותיהם של בני המשפחה הגרים בבית ההורים, או שההורים גרים אצלם, לסייע להם בתפקודם הכללי.
ניתן לממש זכות זאת ע"י קבלת מטפלת מחברת סיעוד, או באמצעות תוספת לתגמול החודשי.


איך לממש עזרת הזולת במקרה הצורך?
יש לפנות לעובד/ת הרווחה המטפלת בלשכת השיקום באיזור מגוריך.
מתן העזרה יתבסס על:
* מילוי טופס לקביעת מתן עזרה סיעודית, שימולא ע"י רופא המשפחה בקופ"ח (דו"ח תפקודי).
* אישור מהמוסד לביטוח לאומי בדבר תשלום או אי-תשלום קצבה לפי חוק סיעוד או שירותיים מיוחדים.
* אישורים על הכנסות מכל מקור שהוא בחודש האחרון ואישור מהמוסד לביטוח לאומי על תשלום קצבת זקנה או קצבת שאירים.
* מסירת פרטים לעובד/ת הרווחה על מצב הדיור ועל בני הבית הגרים בו.


פטור מאגרת טלוויזיה
הורים שכולים זכאים לקבל פטור מאגרת טלוויזיה. רשות השידור תמציא את ההודעות על הפטור ישירות לזכאים, אחת לשנה.
זכאים שלא יקבלו את ההודעה, יפנו לעובד/ת הרווחה בלשכת השיקום באיזור מגוריהם ויצרפו צילום מתעודת הזהות, עם נתונים מהותיים להטבה (שם, מס' זהות וכתובת), לקבלת האישור המתאים למימוש הזכאות.


פטור מאגרת רישום ירושה
הורים שכולים זכאים לפטור מלא מאגרת רישום ירושה של החלל, באמצעות משרד המשפטים. למימוש קבלת הפטור, יש לפנות לעובד/ת הרווחה בלשכה המטפלת, שם יקבלו אישור המגדיר את זכאותם.


הנחה בארנונה
הורים שכולים זכאים להנחה בארנונה על דירת מגורים אחת בלבד. שיעור ההנחהמסתמך על חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה, תשי"ג - 1953), הקובע הנחות בהתאם למספר החדרים ומספר הנפשות.
רשימת ההורים הזכאים להנחה בארנונה תועבר אוטומטית ע"י אגף השיקום לרשויות המקומיות מדי שנה. ההורים אשר מסיבה כלשהיא לא קיבלו את ההנחה, יפנו עם צילום תעודת זהות, הכולל שם וכתובת, לעובד/ת הרווחה בלשכת השיקום המטפלת בהם לקבלת אישור חד-פעמי, באמצעותו יוכלו לממש את ההנחה ברשות המקומית.


מס רכישה בהעברת מקרקעין (טאבו)
הורה שכול, גם אם ויתר על תגמולו, ישלם מס רכישה בשיעור חצי (1/2) אחוז בלבד משווי רכישת הדירה. עפ"י הוראות סגן נציב מס הכנסה, תינתן הקלה זו גם עבור רכישת מגרש המיועד לבניית דירת מגורים, בתנאי שהדירה תיבנה תוך שנתיים מיום רכישת המגרש. הקלה זו תינתן לזכאים פעמיים בלבד.
למימוש ההטבה ולקבלת האישור הנידרש, ניתן לפנות לעובד/ת הרווחה בלשכת השיקום באיזור מגוריהם ולהציג בפניו צילום חוזה הרכישה (של דירה או מגרש המיועד לבניית הדירה).


קלנועית
1)  הורה שכול המוגבל באופן פיזי עפ"י אישור רפואי והמתגורר באיזור בו רשאים לנוע בקלנועית, זכאי להשתתפות של 11,250 ₪ (נכון ליולי 2005) ברכישת הקלנועית כחלופה לסיוע לרכב, אחת ל-5 שנים.
2) זוג הורים שכולים אשר כל אחד מהם זקוק לקלנועית עפ"י אישור רפואי, יהיו זכאים, כל אחד בנפרד, לקבלת סיוע לרכישת קלנועית כמפורט בסעיף 1 לעיל.
3) הורה שכול אשר ברשותו רכב שיקומי או אישי אשר בן/בת זוגו המוכר/ת במשרדנו זקוק/ה לקלנועית עפ"י אישור רפואי, יהיה בן/בת הזוג זכאי לסיוע לרכישת קלנועית כמפורט בסעיף 1 לעיל.


איך לממש את הסיוע לרכישת קלנועית?
הבקשה תוגש לעובד שיקום עצמאי בלשכת השיקום הקרובה, בצירוף אישור רפואי, כאשר מימוש הסיוע מותנה בהמצאת חשבונית מקורית. התשלום יבוצע באמצעות התגמול החודשי.


החזר מס קנייה על מוצרי חשמל
החל מינואר 2000 יופסקו החזרי מס קנייה וההלוואות הניתנות בגין רכישת מוצרי חשמל. במקום זאת ניכלל בתגמול החודשי החל מינואר 2000 סכום של 65 ₪, אשר ישולם לכל המשפחה, ולכל הורה בודד, באופן שווה וללא כל תלות במועד האחרון בו התקבלה הטבה זו.


הלוואות לצרכים אישיים והוצאות מיוחדות
ו. הלוואות לצרכים אישיים והוצאות מיוחדות
הורים שכולים יכולים להיעזר בהלוואות לסיוע למטרות כמפורט:
א. בר/בת מצווה סך של 5,700 ₪.
ב. נישואי בן/בת סך של 13.500 ₪.
ג. הנצחה סך של 9,000 ₪.
ד. רכישת רכב לשימוש אישי (רכב ראשון סך של 22,500 ₪ והחלפת רכב סך של 16,500 ₪).
למימוש הסיוע למטרות שפורטו לעיל יש לפנות ללשכת השיקום באיזור מגוריכם.


מענק השתתפות בהוצאות לימודים לאחים שכולים
הורים שכולים שלהם ילדים הלומדים בבתי-ספר בכיתות ז'-יב' זכאים לסיוע בגין הוצאות לימודים הנדרשות ע"י ביה"ס, כמו: אגרת רישום, חינוך משלים, פעילות חברתית וכו' (לא כולל הוצאות עבור ספרים, ביגוד, אחזקה בפנימיה וכו'), עד לסכום מרבי שייקבע, מדי שנת לימודים, ע"י אגף המשפחות וההנצחה(הסכום המרבי שנקבע לשנת הלימודים תשס"א הוא 1,654 ₪).
המענק ישולם לזכאים כנ"ל, באופן אוטומטי, מדי שנה, עבור שנת הלימודים המתחילה בספטמבר והמסתיימת ביוני בשנה שלאחריה. עם תחילתה של שנת הלימודים החדשה לא ישולם עוד המענק עבור שנת הלימודים הקודמת. מספר המענקים לא יעלה על שישה (מענק חד-שנתי לכל כיתת לימוד).
הורים שכולים כנ"ל שיוכרו לאחר תשלום המענק לזכאים, יפנו לעובד הרווחה בלשכת השיקום המטפלת בהם, ימלאו טופס בקשה לקבלת המענק ויקבלו את החלק היחסי מיום ההכרה ועד למועד סיום שנת הלימודים השוטפת.


ביקור במוזיאונים
משפחות שכולות יכולות לבקר במוזיאונים של משרד הבטחון ללא תשלום, כנגד הצגת תעודת חבר בארגון.


להלן רשימת המוזיאונים :

מוזיאון כתובת טלפון             שעות הביקור
השומר כפר גלעדי גליל עליון 04-6941565

א'-ה': 8:00-15:30

יום ו' וערבי חג: 8:00-12:00

הגדודים העבריים מושב אביחיל  ליד נתניה

09-8822212

09-8629240

א'-ה': 8:00-16:00
ההגנה שד' רוטשילד 23 תל אביב

03-5600809

03-5608624

א'-ה': 8:00-16:00
בית הפלמ"ח חיים לבנון 10 רמת אביב

03-6436393

03-6436964

א'-ו': בתאום מראש בלבד
האצ"ל המלך ג'ורג' 38 תל אביב

03-5284001

03-5253307

א'-ה': 8:30-16:00
האצ"ל בתש"ח גן צ'ארלס קלור בואך יפו-ת"א 03-5177180 א'-ה': 8:30-16:00
לח"י רח' שטרן 8 תל-אביב

03-6820288

03-6837582

א'-ה': 8:30-16:00
אסירי המחתרות ירושלים מגרש הרוסים, ירושלים

02-6233166

02-6233167

א'-ה': 8:30-16:00
ההעפלה וח"י רח' אלנבי 204 חיפה

04-8536249

04-8537672

א'-ה': 8:30-16:00

יום ו' וערבי חג: לקבוצות, בתאום מראש בלבד

בתי האוסף רח' אילת 35 תל-אביב-יפו

03-5172913

03-5161346

א'-ה': 8:00-16:00
ג'וערה מחנה ג'וערה 04-9597402

 א'-ה': 8:30-16:00

ו' וערבי חג: בתאום מראש

 

חמי טבריה
מנכ"ל חמי טבריה מר איתי אשל, אישר הטבות למשפחות שכולות כמפורט:
50% הנחה על מחיר כניסה למרחצאות, 20% הנחה על טיפולי פינוק, 20% הנחה על מנוי שנתי. ניתן לנצל הטבה זו החל מ-1.5.05 עם הצגת תעודת הורה שכול.

 

ביקור בספארי ברמת גן
לצערנו יש משפחות העושות שימוש לרעה בתעודות יד לבנים, הרינו להבהיר חד משמעית, כי זכאים להנחה אך ורק בעלי תעודת יד לבנים .  מי שינהג אחרת - תפקע זכאותו להנחה.


שי נישואין
אנו ממשיכים בהענקת שי לנשואין לאחים ואחיות שכולים. לקבלת השי יש להעביר צילום תעודת נישואין לסניף יד לבנים הקרוב. נדגיש כי ניתן להעניק את השי רק לאחים שנישאו בשנה שחלפה.

מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל