Page 4 - yossi1

This is a SEO version of yossi1. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

.ירמגל רתוימ תוומ .ל"ז יסוי לש ותליפנל הלאה םימיב םינייצמ ונא הנש 50 רהבש תורבקה תיבל הנש ירחא הנש החפשמה ינב םילוע ונא ךכו חכשנ אלש ןורכיז לש הנש 50

.הנשב םיימעפ תוחפל ורבק תא דוקפל לצרה הטיבצה תאו םירורמתה יכב תא ,םייחב התייה הרש אתבסש דוע ונילעש םהה םימיה תא חכשא אל

.ןתנ הזש בלב .לק אל הזו ילש םשה קוקח הב הבצמ יל הארמ וזה היילעה יכ ,לצרה רהל תולעל השק הז הזמ רתוי תיבב יתויהמ רבכ סקטל םילוע ונייה .ןורכיזה ימיב רבקה תקלחל יתעגה יתלוכיש רכוז ינאש זאמ ינבל ףרטצמ יתייהו ,אל וא תושרב ,םהל חרוב יתייה זאו ,רקד תטרדנא לע רז םיחינמו ףונ הפי רפסה

.ןורכיזה םויב לצרה רהב רבקה תקלחל ולעש החפשמה הז המ םושמ לבא ,םילק רתוי תויהל םיכפוה םירבדה תופלוח םינשה רשאכש יתבשח םעפ המ םושמ ללכב טושפ אל הז ,ןורכיזה ימיב םש דומעל לק אל הז .םישק רתוי יל םיכפוה הלאה םימיהו ךפהה םהל גאוד התאו םתוא שבלי וקלחבו םידמ שבול וקלחבש החפשמה לש דיתעה רוד תא האור התאש

.םלרוגל ששוחו בצמה חא ,תומחלמ דוע ויהי אל אבצב היהא ינאש הבשח איהש בתכמ יל הבתכ אמא לייח יתייהש םייופצ דוע ונא ינובאדלו דיתעבש הלאו הווהב ל"הצ ילייח ידיב ןותנ הנידמה לרוגו רחא אוה םויה

.ששחלו הגאדל םימרוגש םילק אל םיעגרל תועשב יתעגה םהב ,ילש םישק םיעגרב טלפמ תדוקנ ירובע התייה לצרה רהב רבקה תקלחש קפס ןיא ,יתרביד ,יתבשי ,ארומ ילבו ששח ילב ,רבקה תקלח דיל יתבשי ,ער יל היה רשאכ הלילה לש תונטקה

.םימורמב םש ונילע רומשיש יסוימ יתשקיבו יביל לע רשא תא יתקרפ םיעגרב החפשמה ינבמ םירחאל רוזעיש םג ונממ יתשקיב םעפ אל ,תאז יתישע םיימעפ אל ,םעפ אל .הלעמלמ ונילע רומשיש יתשקיבו יתאב .תונורחאה םינשב הלאכ המכ ויה ירעצל ונילע ורבעש םישק ירחא םויה יכ ,והשמ ושע הלאה תוחישה יכ ינא חוטב לבא הלאה שפנה תוחיש לע םיעדוי אל םיבר

.הגשוה הרטמה האצותה ןחבמבו השענ ןכ הזש רבתסמ ,תואיצמה ןחבמב לכה .ל"ז יסוי רכזל החצנה רפסב תאצל םויה יתטלחה ,החצנה םוש התייה אל הבש הכורא הפוקת רחאל

.המחלמ דוע עדנ אלו ןתיי ימ ,שפנב תונברוק דוע ויהי אלו ןתיי ימ

.ק יסוי



Page 4 - yossi1

This is a SEO version of yossi1. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »